Naczynia szklane / Misy
MS-032/V
 
MS-030/V
 
MS-031/IV
 
MS-028/IV
 
MS-029/III
 
MS-027/IV